Algemene Levervoorwaarden

ALGEMENE INKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN VINITES BV

I. Algemene Bepalingen

 1. Toepasselijke bepalingen
  1.1       Op alle met Vinites BV te sluiten overeenkomsten alsmede op de daaruit eventueel voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
  1.2       De toepasselijkheid van de 'United Nations Convention on contracts for the International sale of goods' (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
  1.3       Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.
  1.4       De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van alle contractspartijen van Vinites B.V. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1.5       De koper of leverancier die eenmaal met Vinites B.V. op deze voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten, wordt geacht ook bij eventuele daarna door hem mondeling of anderszins op te geven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd.
  1.6       Uitsluitend schriftelijk overeengekomen wijzigingen/aanvullingen worden door Vinites BV uitgevoerd en worden doorberekend aan de koper conform het geldende tarief.
  1.7       Indien Vinites BV afwijkt van een of meer van de onderhavige voorwaarden blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 1. Overdracht van rechten en verplichtingen
  2.1           De koper respectievelijk de leverancier is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinites BV niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan een ander over te dragen.
  2.2           Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de zeggenschap over alle of enig deel van de activiteiten van koper of leverancier direct of indirect in andere handen overgaat, dient koper respectievelijk leverancier Vinites BV hiervan onmiddellijk, schriftelijk, op de hoogte te stellen. Vinites BV behoudt zich alsdan het recht voor de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven met inachtneming van een redelijke opzegtermijn eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. Vertegenwoordiging
  Indien de koper respectievelijk de leverancier namens een of meerdere anderen optreedt, is de koper respectievelijk de leverancier onverminderd de aansprakelijkheid van die ander(en), tegenover Vinites BV aansprakelijk als ware hij zelf de koper respectievelijk de leverancier.
 1. Strijdigheid met wettelijke bepalingen
  Mocht enige bepaling van deze algemene inkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de wet of de openbare orde zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet-geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.             
 1. Geschillen
  Alle geschillen in verband met de overeenkomst of overeenkomsten die daarmee samenhangen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.
 1. Vertalingen
  In geval van verschillen in betekenis respectievelijk interpretatie tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.       

 

II.  Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Offertes en totstandkoming overeenkomsten
  1.1           Alle offertes en prijsopgaven van Vinites BV zijn vrijblijvend.
  1.2           Alle offertes door Vinites BV geschieden schriftelijk en vermelden een prijs exclusief BTW, een levertijd van de door Vinites BV aangeboden zaken en een geldigheidsduur van de offerte. De offerte verliest haar geldigheid op het moment van het verstrijken van de  daarin aangegeven geldigheidsduur. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit aanbod niet binnen 30 dagen na uitbrenging daarvan is aanvaard. Een gedane offerte kan door Vinites BV te allen tijde worden ingetrokken, onder meer in verband met wijzigingen in levertijden en in verband met valutarisico's.
  1.3           Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen op het moment van verzending door Vinites BV van de schriftelijke orderbevestiging, mits op dat moment tevens van de koper de eventueel verzochte betalingszekerheid is ontvangen. Met deze orderbevestiging komen alle eventueel van te voren gemaakte afspraken of toezeggingen te vervallen. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als orderbevestiging.
  1.4           Offertes van Vinites BV kunnen door koper slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
  1.5           Koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze misverstanden oorzaak vinden in door Vinites BV niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of schriftelijk door koper of een door koper daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht met gebruikmaking van een technisch middel zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
 1. Levering
  2.1           De door Vinites BV gehanteerde specificaties, catalogi, lijsten, maten, hoeveelheden en dergelijke zijn door Vinites BV naar beste weten en kunnen opgesteld, doch kunnen afwijkingen vertonen.
  2.2           De door Vinites BV opgegeven leveringsdata en leveringstermijnen zijn bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven, tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt overeengekomen. De leveringstermijn gaat in op het moment dat de order door Vinites BV is ontvangen en is bevestigd conform artikel 1.3 en tevens alle voor de uitvoering benodigde gegevens door Vinites BV van de koper zijn ontvangen.
  2.3           De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
  1. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de goederen aan die vervoerder;
  2. Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door de terhandstelling van de goederen;
  3. Bij verzending door een vervoermiddel van Vinites BV: door het inladen in het transportmiddel;
  4. Bij verzending per post: door aanbieding aan de postvervoerder.
  2.4           De wijze van transport wordt in onderling overleg met de koper bepaald. Bij gebreke van aanwijzingen van de koper omtrent de gewenste wijze van transport zal deze door Vinites BV worden bepaald.
  2.5           Vertraging in de levering, c.q. uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook geeft de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst, vernietiging van de overeenkomst of op schadevergoeding dan wel op niet-nakoming van enige verplichting voor hem voortvloeiend uit de betreffende of enige andere met Vinites BV gesloten overeenkomst.
  2.6           Na het verstrijken van de leverings-, c.q. uitvoeringstermijn heeft de koper recht van Vinites BV te verlangen dat zij binnen een termijn, gelijk aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog tot de aflevering c.q. nakoming overgaat. Indien Vinites BV na het verstrijken van bovenbedoelde termijn haar verplichtingen niet is nagekomen kan de koper de overeenkomst annuleren, in welk geval Vinites BV geen schadevergoeding is verschuldigd.
  2.7           Vinites BV heeft het recht een opdracht in gedeeltes te leveren, c.q. uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte. Vinites BV is echter niet gehouden de zaken in gedeelten af te leveren.
  2.8           Leveringen in gedeeltes zullen geacht worden te zijn gedaan ingevolge afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze voorwaarden dienovereenkomstig van toepassing zullen zijn.
  2.9           Vinites BV heeft het recht zendingen onder rembours te doen plaatsvinden.
  2.10 Vinites BV is niet belast met het opslaan van de af te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag door Vinites BV plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van koper, waaronder mede begrepen het risico van kwaliteits- of waardevermindering.
  2.11        Koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de afname van de krachtens de overeenkomst door Vinites BV te leveren zaken. Dit betekent onder meer dat koper verplicht is de zaken op de overeengekomen plaats in ontvangst te nemen op het moment dat de zaken bij hem afgeleverd worden. Indien koper niet, niet tijdig of niet volledig de bij Vinites BV in opdracht gegeven zaken c.q. gekochte zaken afneemt, is Vinites BV gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van koper op te slaan. Alsdan is Vinites BV gerechtigd betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden en – ingeval van schade waaronder kwaliteits- of waardevermindering - schadevergoeding te vorderen. Blijft koper in gebreke ter zake het afnemen van de zaken, dan zal koper - ook zonder daartoe gemaand te zijn - in verzuim zijn.
  2.12        Koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door Vinites BV gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Vinites BV mogelijk te maken. In het bijzonder wordt gedoeld op het onverwijld beantwoorden van vragen van Vinites BV met betrekking tot de te leveren zaken.
  2.13        Bij niet-naleving door koper van het in 9.3 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is koper in verzuim, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling door Vinites BV nodig is. Vinites BV is alsdan – onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten – bevoegd nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat koper het verzuim heeft hersteld. Daarna zal Vinites BV – indien mogelijk – de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
 1. Transport en risico-overgang
  3.1           Alle transporten van producten van Vinites BV naar koper zijn voor risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Het risico voor verlies of schade aan de producten van Vinites BV gaat over op de koper op het moment van aflevering, met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde.
 1. Annulering
  4.1     Koper is gerechtigd een tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annuleringen van bestellingen dienen uiterlijk binnen vier werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk te geschieden. Vermeld dient te worden om welke bestelling het gaat en wat de reden van annulering is.
  4.2     Is er sprake van annulering binnen de in artikel 4.1 gestelde termijn, doch heeft koper reeds een aanvang gemaakt met uitvoering van de overeenkomst, dan is koper gehouden de daarmee gemoeid zijnde kosten aan verkoper te vergoeden.
  4.3     Indien de annulering niet binnen de in artikel 4.1 gestelde termijn en/of op de in artikel 4.1 gestelde wijze is geschied, dan is koper 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
  4.4     In geval van annulering na het verstrijken van de in artikel 4.1 gestelde termijn, zal koper de totaalprijs aan verkoper verschuldigd zijn, althans de werkelijk geleden schade indien deze hoger blijkt te zijn. Hieronder wordt onder meer verstaan de door verkoper geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die verkoper reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van ingekochte verpakkingsmaterialen, ingeroepen diensten en opslag.
 1. Overmacht
  5.1           De koper kan van Vinites BV geen nakoming vorderen van verplichtingen van Vinites BV uit de overeenkomst indien het niet of niet tijdig nakomen door Vinites BV direct of indirect is veroorzaakt door of voortvloeit uit overmacht, ongeacht het moment waarop de overmachtssituatie is ingetreden.
  • Als overmacht gelden onder meer de navolgende omstandigheden: ziekte van of gebrek aan personeel, bedrijfsstoring waaronder computerstoringen, millenniumproblematiek, tekort aan grondstoffen, transportproblemen, arbeidsconflicten, het uitblijven van vereiste vergunningen of andere formaliteiten van overheden van welke aard ook, diefstal, bezitsverlies of -vernietiging, c.q. beschadiging van bedrijfsmiddelen of -gegevens, niet of ondeugdelijke levering door derden om welke reden dan ook, alsmede iedere andere omstandigheid van welke aard dan ook, welke buiten de macht van Vinites BV ligt en de positie van Vinites BV ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst nadelig beïnvloedt zonder dat Vinites BV gehouden is de invloed daarvan op de niet uitvoeringvan een order aan te tonen.
  5.3         Voorts worden tot overmacht gerekend de omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting voor Vinites BV bemoeilijken inclusief het niet voldoen aan de door Vinites BV gestelde kwaliteitseisen van door derden te leveren producten.
  5.4           Indien Vinites BV door overmacht wordt gehinderd in de uitvoering van de order, is Vinites BV gerechtigd de levering op te schorten tot de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan dan wel de order geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  5.5           Het bepaalde in artikel 2.6 omtrent annulering van de overeenkomst door de koper is niet van toepassing in de gevallen genoemd in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, tenzij de toestand van overmacht langer duurt dan drie maanden, waarna het koper is toegestaan, na voorafgaand aangetekend schrijven aan Vinites BV, conform dat artikel te annuleren.
 1. Aansprakelijkheid
  6.1           Behoudens op grond van de garantieverplichting zoals omschreven in artikel 8 en op grond van bepalingen van dwingend recht is Vinites BV niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de koper of derden, ontstaan door de door Vinites BV geleverde producten.
  6.2           Vinites BV is niet aansprakelijk voor schade die voor koper of derden mocht ontstaan tengevolge van het feit, dat de door de koper gekochte producten van Vinites BV niet geschikt blijken te zijn voor de toepassing die koper daaraan wenst te geven.
  6.3           Schadeclaims dienen binnen acht dagen na het ontstaan van de schade respectievelijk na de datum dat de koper met de schade bekend is geworden bij Vinites BV schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan Vinites BV ten aanzien van die schade niet meer aansprakelijk kan zijn.
  6.4           Elke aansprakelijkheid van Vinites BV tengevolge van een tekortkoming die is toe te schrijven aan Vinites BV is te allen tijde beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van de door Vinites BV geleverde producten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Vinites BV.
  6.5           Behoudens het in de voorgaande leden bepaalde is Vinites BV jegens koper nimmer verplicht tot vergoeding van enige schade, waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, uit welken hoofde of van welke aard dan ook, uitgezonderd eventuele schade op grond van Vinites BV's wettelijke aansprakelijkheid jegens derden tengevolge van de gebrekkigheid van haar producten, tenzij de oorzaak daarvan in redelijkheid niet aan Vinites BV kan worden verweten.
  6.6           Vinites BV is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de koper zelf of door personen die door koper zijn aangesteld of waarvoor de koper anderszins verantwoordelijk is.
  6.7           Vinites BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de koper verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of materialen. Extra werkzaamheden en kosten die door Vinites BV tengevolge van een dergelijk handelen of nalaten van de koper dienen te worden gemaakt kunnen door Vinites BV tegen de bij haar geldende tarieven aan de koper in rekening worden gebracht en zijn alsdan door de koper verschuldigd.
  6.8           Vinites BV is evenmin aansprakelijk voor vorderingen van derden wegens schending van enig recht terzake van industriële en/of intellectuele eigendom of andere rechten. De koper is gehouden Vinites BV te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle kosten, schades en interessen, welke voor Vinites BV voortvloeien uit de aanspraken van derden in verband met leveringen of verleende diensten van Vinites BV aan de koper.
  6.9           Elke aansprakelijkheid van Vinites BV voor schade tengevolge van werkzaamheden die door derden aan de door Vinites BV geleverde producten zijn verricht of waardoor de goede werking van de door Vinites BV geleverde producten wordt aangetast wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Vinites BV wordt uitbetaald.
 1. Reclames
  7.1           De koper dient de door Vinites BV geleverde producten terstond na ontvangst te inspecteren. Eventuele reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de producten of de uitvoering van de werkzaamheden c.q. diensten schriftelijk bij aangetekende brief bij Vinites BV te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zal hij iedere aanspraak te dier zake hebben verbeurd.
  • Ingeval van reclame zal Vinites BV alles in het werk stellen om de klacht binnen redelijke termijn te beoordelen en zo nodig tot herstel conform de bepalingen in artikel 7.3 over te gaan. Koper dient Vinites BV te allen tijde in de gelegenheid te stellen de reclame op haar juistheid te onderzoeken.
  7.3           Indien een reclame gegrond is, is Vinites BV gehouden, zulks te harer keuze, hetzij tot hernieuwde respectievelijk aanvullende levering, hetzij door vervanging van de gereclameerde producten door soortgelijke producten, dan wel de koper geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de verplichting de factuurwaarde van de producten te betalen. In geval van hernieuwde respectievelijk aanvullende levering c.q. vervanging heeft de koper niet de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Vinites BV op te schorten.
  7.4           De koper heeft niet het recht om ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. Koper is niet gerechtigd om op grond van de reclame met betrekking tot een bepaald product of een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te weigeren van andere producten of diensten waarop de reclame geen betrekking heeft. Vinites BV is nimmer voor een vergoeding van eventueel uit reclames voortvloeiende bedrijfsschade aansprakelijk.
  7.5           Retourzending van verkochte goederen aan Vinites BV, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- of andere instructies van Vinites BV. Het vervoer en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper. De door Vinites BV geleverde producten kunnen uitsluitend na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Vinites BV voor haar rekening en risico worden geretourneerd.
 1. Garantie
  8.1           Mededelingen door of namens Vinites BV betreffende de kwaliteit, de samenstelling, de behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en dergelijke van de door Vinites BV geleverde producten binden Vinites BV niet, tenzij deze mededelingen uitdrukkelijk, schriftelijk, in de vorm van een garantie zijn gedaan.
  8.2           Iedere aanspraak op garantie vervalt indien de producten van Vinites BV niet worden bewaard en/of opgeslagen overeenkomstig de voor dergelijke producten geldende bewaarvoorschriften.
  8.3           Iedere garantieverplichting vervalt indien de koper de geleverde producten niet overeenkomstig de voorschriften/bestemming worden gebruikt of toegepast, of indien de geleverde producten op (enige andere) onoordeelkundige wijze worden/zijn behandeld of onderhouden.
 1. Eigendomsvoorbehoud
  9.1           Alle verkochte en geleverde producten, ook indien onder rembours is geleverd, blijven eigendom van Vinites BV totdat de vorderingen die Vinites BV terzake op koper heeft volledig zijn voldaan, de inningkosten en de rente bij die vorderingen inbegrepen.
  9.2           Koper is niet gerechtigd de producten aan derden, al dan niet tot zekerheid, in eigendom over te dragen, tenzij de eigendom van de producten op de koper is overgegaan. Niettemin is koper bevoegd om over de producten te beschikken voor eigen be- of verwerking of voor doorlevering in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, mits onder uitdrukkelijke vermelding van het eigendomsvoorbehoud van Vinites BV.
  9.4           Koper is gehouden de door Vinites BV geleverde producten, zolang de eigendom daarvan nog niet op de koper is overgegaan, tot een voldoende bedrag en op de gebruikelijke condities te verzekeren en daarbij overeen te komen dat Vinites BV als verzekerde dient te worden aangemerkt. Koper draagt hierbij eventuele schadevergoedingsaanspraken tegenover de verzekeraar terzake van goederen die aan Vinites BV toebehoren, aan Vinites BV over.
  9.5           Koper verplicht zich de onder voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen vernieling, brand, ontploffing, waterschade, en diefstal en de polis van deze verzekering op het eerste verzoek van Vinites BV aan Vinites BV ter inzage te geven.
  9.6           Koper verplicht zich alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Vinites BV aan Vinites BV te verpanden op wijze als bedoeld in artikel 3:239 BW. Koper verplicht zich tevens om de vorderingen - die koper jegens eventuele afnemers van hem verkrijgt bij het doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken – op eerste verzoek van Vinites BV aan haar te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW.
  9.7           Koper verplicht zich bovendien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken duidelijk waarneembaar te merken als eigendom van Vinites BV, zodra de zaken aan hem geleverd zijn.
  9.8           Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Vinites BV gerechtigd om de geleverde zaken – waarop het bedoelde eigendomsvoorbehoud rust – bij koper of bij derden die de zaken voor koper houden weg te (doen) halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent per dag van al het door koper aan Vinites BV verschuldigde.
 1. Industriële en intellectuele eigendom
  10.1        Vinites BV behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor die zij heeft op het gebied van industriële en intellectuele eigendom in verband met de door haar geleverde producten.
  10.2        De door Vinites BV in het verkeer gebrachte producten mogen niet dan na haar schriftelijke toestemming en op nader door haar te stellen voorwaarden onder merken waarop zij de rechthebbende is of onder vermelding van haar handelsnaam worden aangeboden of verhandeld, noch is het koper toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vinites BV om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen.
  10.3        Koper is gehouden de bovenstaande bepalingen van dit artikel eveneens aan zijn afnemers op te leggen.
  10.4        Voor iedere door Vinites BV geconstateerde overtreding of niet stipte naleving van het bepaalde in dit artikel zal koper, indien hij niet binnen een door Vinites BV gestelde redelijke termijn de overtreding ongedaan maakt of alsnog tot naleving van het in dit artikel bepaalde overgaat, een boete verschuldigd zijn groot Euro 50.000,=, vermeerderd met Euro 1.000,= per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overigens aan Vinites BV toekomende rechten op schadevergoeding.
 1. Prijzen
  11.1        Prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro en zijn exclusief BTW, kosten voor emballage, verpakking, transport en eventuele verzekering. Meerwerk en oplageverhogingen worden apart geoffreerd.
  11.2        Vinites BV is gerechtigd om tijdens de looptijd van de overeenkomst met de koper kostenstijgingen, die zich voordoen tussen het tijdstip van offerte of het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, volledig aan de koper door te berekenen. Onder kostenstijging wordt mede begrepen: verhoging van vrachttarieven, belastingen, in- en uitvoerrechten of andere heffingen, verhoging van lonen en sociale lasten, valutaveranderingen en verhoging van prijzen van grondstoffen en energie.
  11.3 Vinites BV is gerechtigd, indien het factuurbedrag van een geleverde partij lager is dan 350 Euro, voor administratiekosten een toeslag van maximaal 20 Euro in rekening te brengen.
 1. Betaling
  12.1        Alle betalingen dienen te geschieden op de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling en binnen de overeengekomen termijnen. Voorzover niet anders is overeengekomen geldt tussen Vinites BV en de koper een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, c.q. ontvangst van de goederen in geval deze daaraan voorafgaat, zonder dat koper zich zal kunnen beroepen op enige korting, verrekening of opschorting.
  12.2        Betalingen door koper dienen te geschieden aan Vinites BV bij een Nederlandse bank te Nederland.
  12.3        Bij gebreke van tijdige betaling wordt de koper geacht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in verzuim te zijn. De koper zal alsdan een rente over het verschuldigd bedrag verschuldigd zijn van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is. Bovendien is Vinites BV, onverminderd de haar verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, bij gebreke van tijdige betaling naar eigen keuze gerechtigd hetzij verdere leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden en op kosten van koper alle door Vinites BV aan koper geleverde en door koper onbetaald gelaten producten terug te halen.
  12.4        Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper gehouden aan Vinites BV alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te betalen, daaronder begrepen de declaraties van de door Vinites BV voor de incasso ingeschakelde derde. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de koper aan Vinites BV verschuldigde totaalbedrag met een minimum van Euro 175,= exclusief BTW. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een bedrag van 35 Euro (exclusief BTW) per schriftelijke en/of telefonische betalingsherinnering, aanmaning of sommatie. Vindt in opdracht van Vinites BV verhaalsonderzoek plaats, dan is koper bovendien gehouden de hiermee gemoeid zijnde kosten – naast de in deze bepaling voormelde kosten - te voldoen.
  12.5        Door koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de betaling betrekking heeft op een factuur met een latere datum.
  12.6        Klachten omtrent facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij Vinites BV schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.
  12.7        Volledige betaling kan ook bij deelleveringen worden verlangd.
  12.8        In geval van tussentijdse levering is Vinites BV gerechtigd voor die betreffende werkzaamheden een factuur te zenden welke overeenkomstig het in deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bepaalde moet worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is Vinites BV gerechtigd de verdere werkzaamheden voor de betreffende koper op te schorten.
  12.9        Vinites BV is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot volledige voldoening van haar opeisbare vordering plaatsvindt, indien:
  • vast staat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
  • uit een mededeling van de koper kan worden afgeleid dat deze in de nakoming tekort zal schieten;
  • Vinites BV goede gronden heeft te vrezen dat de koper tekort zal schieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen.
  In deze gevallen treden de gevolgen van verzuim door de koper reeds in voordat de vordering opeisbaar is.
 1. Zekerheid
  13.1        Vinites BV is gerechtigd van de koper te verlangen dat deze deugdelijke zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen, alvorens tot levering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan, ook indien een betalingstermijn is overeengekomen.
  13.2        Indien de koper in gebreke blijft terzake de gevorderde zekerheid is Vinites BV gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel het recht om leveringen, uit hoofde van welke overeenkomst dan ook, op te schorten, in welke gevallen koper gehouden is tot volledige schadevergoeding. Vinites BV heeft in alle gevallen van toerekenbare tekortkoming van de koper het recht tot ontbinding met schadevergoeding als vermeld.
  13.3        Koper is - tot het moment dat koper aan alle verplichtingen uit de met Vinites BV gesloten overeenkomst is nagekomen -niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
  13.4        Op zaken die in eigendom op koper zijn overgegaan en die zich nog onder Vinites BV bevinden, behoudt Vinites BV reeds nu voor alsdan de pandrechten als bedoeld in artikel 3:327 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Vinites BV uit welke hoofde dan ook op koper mocht hebben of verkrijgen.
 1. Insolventie
  14.1         Indien de koper enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie of aangevraagde of verkregen surséance van betaling, heeft Vinites BV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten.
  14.2         In het geval dat een van de hierboven genoemde omstandigheden zich bij koper voordoet, is koper per de eerste datum dat die gebeurtenis zich voordoet in verzuim en zullen alle vorderingen van Vinites BV op koper terstond ten volle opeisbaar zijn en is Vinites BV gerechtigd tot onmiddellijke terugname van de door Vinites BV geleverde producten ingevolge het in artikel 9 bepaalde.

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, op 2004 onder nummer 49/1998.